Théatre

Wéi an der Einleitung gesoot, ass de Kulturkompass 1995 fir d’Fräilichtopféierung vam Schéifer van Aasselburren gegrönnt gin. Dono ass déi Organisatioun nët méi gebraucht gin bis 2003, wou mer gesin han, datt mer na vill om kulturelle Plang ze maan han. Ech mengen wann an Zukunft Filmer an Dokumentatioun op dësem Site leeft, da musse mer zreck bei d’Wurzelen, do wou alles agefongen hat.

Brochure « De Schéifer van Aasselburren »